Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sheep-fold /'∫i:pfəʊld/  

  • Danh từ
    bãi quây nhốt cừu