Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sheep-farmer /'ʃi:p,fɑ:mə/  

  • danh từ
    người nuôi cừu