Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sheep-dog /'∫i:pdɒg/  

  • Danh từ
    chó chăn cừu