Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sheep-dip /'∫i:pdip/  

  • Danh từ
    thuốc tắm cho cừu (để trừ bọ và bảo vệ lông)