Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sheep-cot /'ʃi:pflould/  

  • -cot) /'ʃi:pkɔt/ (sheep-cote) /'ʃi:pkout/* danh từ
    bãi rào nhốt cừu

    * Các từ tương tự:
    sheep-cote