Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (kỹ thuật) bánh có rãnh
  Ngoại động từ
  (như) sheaf

  * Các từ tương tự:
  sheaves