Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    mụ đàn bà hiểm ác, gian xảo