Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (yếu tố tạo danh từ ghép)
    [con] cái
    con dê cái

    * Các từ tương tự:
    she-devil