Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shatterproof /'∫ætəpru:f/  

  • Tính từ
    không vỡ
    shatterproof glass for car windscreens
    kính không vỡ dùng làm kính che gió ở xe hơi