Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    gây choáng váng
    the news was shattering
    tin ấy đã gây choáng váng