Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đầu óc đểnh đoảng; tinh thần phân lập; vô ý vô tứ