Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    đãng trí, mau quên

    * Các từ tương tự:
    shatter-brained