Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sharpshooter /'∫ɑ:p∫u:tə[r]/  

  • Danh từ
    tay thiện xạ