Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sharp-nosed /'ʃɑ:p'nouzd/  

  • Tính từ
    có mũi nhọn
    thính mũi