Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sharp-edged /'ʃɑ:p'edʤd/  

  • Tính từ
    sắc, bén, nhọn