Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sharp-eared /'ʃɑ:p'iəd/  

  • Tính từ
    có tai nhọn
    thính tai