Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sharp practice /∫ɑ:p' præktis/  

  • mánh khóe vặt, mẹo vặt (trong giao dịch làm ăn)