Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (động vật học) cá mập, cá nhám
  man-eating shark
  cá mập trắng
  (khẩu ngữ, nghĩa xấu) kẻ bóp nặn kẻ khác, đồ lừa đảo, đồ cá mập (nghĩa bóng)

  * Các từ tương tự:
  shark-oil, shark-skin, sharkskin