Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sharecrop /'ʃeəkrɔp/  

  • Động từ
    cấy rẽ, lĩnh canh

    * Các từ tương tự:
    sharecropper