Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

share-list /'ʃeəlist/  

  • Danh từ
    bảng giá các loại cổ phần