Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

share-cropper /'∫eəkrɒpə[r]/  

  • Danh từ
    (Mỹ)
    người lĩnh canh