Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

share-beam /'ʃeəbi:m/  

  • Danh từ
    cái môn cày