Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

share index /'∫eəindeks/  

  • Danh từ
    (kinh tế)
    chỉ số cổ phần