Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

share bone /'ʃeə'boun/  

  • Danh từ
    danh từ
    (giải phẫu) xương mu