Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shapelessness /'ʃeiplisnis/  

  • Danh từ
    sự không có hình dạng
    sự dị hình; tính dị dạng