Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thân, cán
  the shank of an anchor
  thân mỏ neo
  the shank of a key
  thân chìa khóa
  the shank of a golf-club
  cán gậy đánh gôn
  (thường số nhiều) (đùa hay nghĩa xấu) cẳng chân
  on Shanks's pony (mare)
  (cũ, khẩu ngữ, đùa)
  cuốc bộ
  nếu anh không lái xe đưa tôi đi thì tôi phải cốc bộ đến đó vậy