Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shambolic /∫æm'bɔlik/  

  • Tính từ
    (Anh, khẩu ngữ đùa)
    bừa bãi, lộn tùng phèo, lung tung beng