Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shaman /'∫ɑ:mən/  

  • Danh từ
    thầy mo

    * Các từ tương tự:
    shamanic, shamanism