Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (thuộc) Sếch-xpia; theo lối văn của Sếch-xpia