Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shake-out /'∫eikaʊt/  

  • Danh từ
    như shake-up