Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (sử học)
    vua Ba Tư, sa

    * Các từ tương tự:
    shahdom