Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thuốc lá nặng to sợi
  Động từ
  (Anh, tiếng lóng)
  ăn nằm với (ai)

  * Các từ tương tự:
  shagbark, shagged, shagged out, shaggily, shagginess, shaggy, shaggy-dog story, shagreen