Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    ảnh chụp X quang
    kịch bóng
    bóng hiện lên trên màn ảnh