Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shadow-boxing /'∫ædəʊbɒksiŋ/  

  • Danh từ
    (thể dục, thể thao)
    sự đấm bóng (quyền Anh)