Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shadow factory /'ʃædou'fæktəri/  

  • Danh từ
    nhà máy thiết kế sẵn; nhà máy dự trữ (để đề phòng có chiến tranh)