Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shadow cabinet /'ʃædou'kæbinit/  

  • Danh từ
    chính phủ lập sẵn (của phe đối lập chờ khi lên cầm quyền)