Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số nhiều) cái xiềng, cái còng
  shackles (số nhiều)
  (nghĩa bóng) điều kiện trói buộc; hoàn cảnh hạn chế
  những hạn chế do quy ước
  Động từ
  xiềng lại
  (chủ yếu ở dạng bị động) trói buộc; hạn chế
  bị trói buộc bởi những quan điểm lỗi thời

  * Các từ tương tự:
  shackle-bolt