Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sexuality /,sek∫ʊ,æləti/  

  • Danh từ
    bản năng sinh dục; bản năng giới tính