Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sexual intercourse /,sek∫ʊəl'intəkɔ:s/  

  • sự giao hợp