Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sex organ /'sek,ɔ:gən/  

  • cơ quan sinh dục