Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • người được ca tụng vì vẻ hấp dẫn dục tình