Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sex instinct /'seks'instiɳkt/  

  • Danh từ
    bản năng giới tính