Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sewer /'su:ə[r]/  /'sju:ə[r]/

 • Danh từ
  cống rãnh
  /'səʊə[r]/
  Danh từ
  người may, người khâu

  * Các từ tương tự:
  sewer gas, sewer rat, sewerage