Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Định từ
  bảy
  Danh từ
  con số bảy
  (trong từ ghép)
  [có] bảy (thứ, loại)
  bài thơ bảy dòng
  at sixes and sevens
  xem six

  * Các từ tương tự:
  seven-league, seven-score, seven-seater, sevenfold, seventeen, seventeenth, seventh, seventh day, seventhly