Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

settling-day /'setliɳdei/  

  • Danh từ
    ngày thanh toán (nửa tháng một kỳ ở sở giao dịch chứng khoán)