Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

settled estate /'setldis'teit/  

  • Danh từ
    tài sản được hưởng một đời (đối với những điều kiện nhất định)