Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

setting-box /'setiɳbɔks/  

  • Danh từ
    hộp đựng bảng mẫu sâu bọ