Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

setting-board /'setiɳbɔ:d/  

  • Danh từ
    bảng (để) gắn mẫu (các loại) sâu bọ