Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường xấu)
    thói nô lệ, thói luồn cúi; cử chỉ nô lệ; cử chỉ luồn cúi