Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

servilely /'sɜ:vailli/  

  • Phó từ
    [một cách] nô lệ;[một cách] luồn cúi